Yâ Rabbi! Yâ Rahmân! Yâ Rahim! Yâ Allah!.. Yâ Rabbe’l-Âlemîn! Yâ Erhame’r-Râhimîn!.. Filistin’e dua için ellerimizi Sana açtık! Dualarımızı kabul buyur Allah’ım!

 Yâ Azîz! Yâ Hafîz! Yâ Kavî! Yâ Cebbâr! Yâ Vâhid’el-Kahhâr!

Filistinli mazlum kardeşlerimiz adına Senin bu güzel isimlerine sığınıyoruz… Bizi geri çevirme Allah’ım!…

 Yâ Kâdir! Yâ Muktedir! Yâ Mu’în! Yâ Metîn! Yâ Müste’ân!

Gazzeli mücahidler adına Senden yardım diliyoruz… Yardımını esirgeme onlardan Allah’ım…

 Ey Müntakîm / Ey intikam alan! Ey Azîzün Züntikâm / Ey İntikam sahibi Azîz Allah’ımız!.. Mazlumların intikamını zâlimlerden Sen al ve bizleri de intikamına vesile kıl Allah’ım!..

Ey Hayr’ün-Nâsirîn / Yardım edenlerin en hayırlısı olan Allah’ımız!..

Yüreklerimiz Gazze’de! Yüreklerimiz dilhûn, yüreklerimiz buruk, yüreklerimiz kan ağlıyor! Ümmet kan ağlıyor!

Gazzeliler adına Sana yalvarıyoruz: Bizleri yalnız bırakma Allah’ım! (21/89) Bize katından koruyucu ve yardımcılar gönder Allah’ım! (4/75) Kâbe’ni yıkmaya gelen Ebrehe ordularını yerle bir eden Ebâbil kuşlarını, Mescid-i Aksâ’nı yıkmaya çalışan katil İsrail ordusunun üzerine de gönder Allah’ım!

Bedr’in arslanlarına yardım için gönderdiğin melekler ordusunu, Gazze arslanlarının yardımına da gönder Allah’ım!..

Filistinlileri, Siyonistlerin elinde rüsvâ eyleme Allah’ım! (10/85; 60/5) Onların üzerinden vahşi İsrail baskısını kaldır Allah’ım! (4/84)

 Ey Hayrü’l-Mâkirîn; Planı/tuzağı en üstün/hayırlı olan!

Siyonist katillerin, Filistinli müminler için kurdukları tuzakları boşa çıkar! (14/46) Zâlimlerin hazırladıkları sinsi tuzakları kendi başlarına geçir Allah’ım! (3/54, 8/30)

Filistinliler adına yakarıyoruz:

“Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır; ayaklarımızı sabit kıl! Ve kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!”(2/250) Gazzeli mücahidlere yardım et; onları İsrail’e karşı galip eyle Allah’ım!..

Ümmet adına itiraf ediyoruz:

Biz Filistinli kardeşlerimizi unuttuk, ihmal ettik; hatalıyız, kusurluyuz. Bizi sorguya çekme! Biz bu hesabı veremeyiz Allah’ım! Bize onları unutturma; dâvâlarına sahip çıkma bilinci ver!..

Allah’ım! Filistinli Müslümanlar adına Sana yalvarıyoruz: “Yâ Rabbî! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Yâ Rabbi! bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bizi bağışla, bize mağfiret et, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlâ’mız! Kâfirler topluluğuna karşı yardım et bize Allah’ım.” (2/286)

 Yâ Rabbî! Gazzeli kardeşlerimizi her türlü felâketten, katliamdan, kötülükten Sen muhafaza eyle! Onların şanlı şehidlerini vaad ettiğin Adn Cennetlerine koy! Yaralılarına âcil şifâlar ver! Gazilerine şecaat ve sabır ver Allah’ım!

Filistinli kardeşlerimize direnme gücü ver! Direnişlerini dâim kıl! Bizleri de onlara destek eyle Allah’ım!

Yâ Rabbî! Filistinli kardeşlerimizi o zâlimler topluluğunun eline ve insafına terk etme! (7/47)

 Yâ Rabbî! Gazzeli kardeşlerimize Sen imdâd eyle! İmdâdına da bizleri vesîle eyle Allah’ım!

 Yâ Rabbî! onlar adına Sana Ashab-ı Kehf’in duâsıyla sesleniyoruz:

“Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve bize, şu durumumuzdan bir kurtuluş/çıkış yolu hazırla (şu davamızda muzafferiyet ihsân eyle)!” (18/10)

 Yâ Rabbî! “Muhakkak ki Allah, iman edenleri müdâfaa eder” buyuruyorsun(22/38).

Gazzeliler adına Sana yakarıyoruz:

-Biz “Rabbimiz Allah’dır” dediğimiz için yurtlarımızdan sürüldük (22/40); katliama uğradık… Sen bizleri/Filistinli müminleri müdafaa et; ümmeti de bu müdâfaaya vesile kıl Allah’ım!

 Yâ Rabbî! “Allah, kendi dinine yardım edenlere mutlaka yardım eder. Allah Kavî ve Azîz’dir.” (22/40)

 Ey Allah’ım! Kavî ve Azîz ismine sığınıyoruz: Din’in için, Mescid-i Aksâ’n için savaşanlara yardımını esirgeme!

 Yâ Rabbî! Lût Aleyhisselâm Sana şöyle yalvarmıştı:

“Ey Rabb’im! Ortalığı fesâda veren bu topluluğa karşı bana yardım et!”(29/30) “Rabbim! Beni ve âilemi, onlardan ve onların iğrençliklerinden kurtar.”(26/169)

Şimdi biz, bu duâyı Filistinliler adına yapıyoruz:

Tarih boyu yaptıkları fitne ve fesatla insanlığın baş belâsı olan hain Yahudilere karşı Filistinli mü’minlere Sen yardım et ve onları bu zâlimlerin elinden Sen kurtar Allah’ım!

 Yâ Rabbî! Zâlim Firavun düzenine karşı direnen Musâ Aleyhisselâm’ın diliyle Sana sesleniyoruz:

“Ey Rabb’imiz! Üzerimize sabır yağdır ve canımızı Müslümanlar olarak al.”(7/126)

“Ey Rabb’imiz! Bizi o zâlimler topluluğu için fitne konusu kılma (bizi onların işkencesiyle, katliamı ile deneme)! Ve bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan kurtar!” (10/85-86)

“Onların mallarını-mülklerini (devletlerini-güçlerini) sil-süpür / yerin dibine geçir Allah’ım!.. Ve onların (kararmış, taş kesilmiş) kalplerine, şiddetli korku sal Allahım!” (10/88) Korkularıyla gebersinler Allah’ım!

Ve Allah’ım! Sana, Nuh Aleyhisselâm’ın diliyle yalvarıyoruz ve bu bedduâyı hep birlikte tekrarlıyoruz:

“Rabb’im, yeryüzünde dolaşan bir tek kâfir bile bırakma!” “Zira Sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarırlar ve sadece ahlâksız ve kâfir nesiller doğururlar.” (71/26-27) Sen, onların nesillerini kurut yâ Rabbî!

Ebû Leheb’in ellerini kuruttuğun gibi (111/1), Siyonistlerin vahşî ellerini de kurut, soylarını da kurut Allah’ım!..

“Ey Rabb’im!.. İman edenleri bağışla, zalimlerin ise sadece helâkini artır.” (71/28)

 Ey Şedîd’ül-Azâb / Azâbı en şiddetli olan (2/165)! Gönder azabını, zâlim Siyonistlerin üzerine!..

Ey Şedîdü’l-İkâb / Cezâsı en şiddetli olan (13/6)! Gönder ikâbını, şu vahşîler sürüsünün üzerine!…

Ey Şedîd’ül-Mihâl / Tuzağı en şiddetli olan (13/13)! Düşür tuzağına şu cânî İsrail ordusunu!..

 Ey Serî’ül-Hisâb / Hesabı çarçabuk gören (2/202; 3/19, 199…)! Çabucak gör onların hesabını!..

 Rabb’imiz! Bizim, İslâm ümmetinin ve özellikle Filistinli kardeşlerimi-zin dualarını kabul buyur. Şüphesiz, Sen işitensin ve bilensin. (2/127) Ve âhiru dâ’vânâ en’il-hamdü lillâhi Rabbi’l-Âlemîn… El- Fâtiha!

NOT: Kur’ân’dan hareketle hazırladığımız bu duâ metnindeki rakamlar, yararlandığımız bazı sûre ve âyet numaralarını göstermektedir. (Hayati Otyakmaz-Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Genel Başkan Yardımcısı-Ocak 2009)