İngiltere parlamentosunda kayıtlı bir söz vardır. Der ki:

“İngiltere’nin dostu yoktur. Ancak İngiltere’nin menfaatleri vardır.” 

Günümüzden iki yüz sene evvel Siyonizm Teşkilatı, Osmanlı Devleti’ni yıkma planlarını şu şekilde hazırlayıp uygulamıştır. Bu teşkilatın hazırladığı broşürde 22 maddelik yıkım planını aynen aşağıya alıyoruz:

1-)  Genç nesiller ahlâk dışı yollara teşvik edilmeli.

2-)  Aile hayatını yıkmalı.

3-)  Sanatı ve edebiyatı müstehcen hâle getirmeli.

4-)  İnsanlara aşağı sınıflarla tahakküm etmeli.

5-) Mukaddesata hürmeti yıkmalı, hürmete lâyık kimseler hakkında rezilâne vakalar uydurmalı.

6-) Sınırsız bir lüks, baş döndürücü modalar icat etmeli, çılgınca harcamaya teşvik etmeli.

7-) Kalabalıkların vakitlerini eğlenceler, oyunlar ve boş şeylerle harcamalı, herkes düşünmekten alıkonulmalı.

8-) Müfrit nazariyelerle fikirler zehirlenmeli, gürültü ve kargaşalıklar meydana getirilmeli.

9-) Umumî bir hoşnutsuzluk meydana getirerek içtimai sınıflar arasına kin ve itimatsızlıklar sokulmalı.

10-) Aristokratlara müthiş vergiler koyarak onları bunaltmalı, aralarında kin ve itimatsızlıklar körüklenmeli.

11-)  Servet sahipleri ile işçilerin arasını bozmalı, grev ve sabotajlar tertip edilmeli.

12-)  Yüksek tabanın manevî kuvvetini kırmalı.

13-) Sanayinin ziraatı ezmesine imkân vermeli, böylece köylü sınıfını ortadan kaldırmalı.

14-) Saçma nazariyeler ortaya atarak, halkı gayri kabili tatbik fikirlerle dolambaçlı yollara sevk etmeli.

15-)  Hayat pahalılığını körüklemeli, fiyatları artırmalı.

16-) Beynelmilel meseleler ihdas ederek milletler arasına kin ve nefret tohumları serpmeli.

17-) Milletlerin mukadderatını tahsil ve terbiyeden mahrum kimselerin eline tevdî etmeli.

18-)  Bütün hükümet şekillerini değiştirmeli, devlete ait birçok sırları ifşâ etmeli.

19-)  Meşrû hükümet tarzlarından mutlak bir istibdada gidilmeli.

20-)  Siyasî ve iktisadî buhranlar meydana getirilmeli, servetleri mahvetmeli.

21-) Malî istikrarı bozmalı, iktisadî krizleri çoğaltmalı, spekülasyonlara (vurgunculuk), enflasyonlara yol açmalı, altını mahdut ellerde tutup sermayeleri felç etmeli.

22-)  Hükümetlerin ölümlerini hazırlamalı, insaniyeti elem, ıstırap ve yoksulluk içine atmalı.